2

 

TRUMPF LASER CUTTING 1030
Specification
output:
TruCoax 2500 w
Beam mode:
TruCoax 2500 TEMoo
Maximum sheet thicknesses
Mild steel(O2):
TruCoax 2500 15 mm
Stainlass steel(N2):
TruCoax 2500 6 mm
Aluminum alloy(N2):
TruCoax 2500 5 mm
Max sheet size 1500 x 3000 mm

 

ตัวอย่างผลงาน

รับตัดเลเซอร์
ผลงานการพับ ม้วน
ผลงานการเชื่อม ประกอบชิ้นงาน