4

 

V-CUT MACHINE
Specifications
- Max sheet size : 1500 x 4000 mm
- Max worksheet thickness : 3.0 mm

 

ตัวอย่างผลงาน

รับตัดเลเซอร์
ผลงานการพับ ม้วน
ผลงานการเชื่อม ประกอบชิ้นงาน